Vrijwillige bijdrage
 

De school is een gesubsidieerde instelling. De kosten voor het gewone lesprogramma worden door het Ministerie van OCW vergoed. Als school willen we echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met de hoogte van deze bijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.

Voor kosten van werkweken en excursies kunt u een aanvraag indienen bij uw gemeente voor de zogenaamde Kindtoeslag (https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/individuele-minimatoeslag.htm). Ook via "Stichting Leergeld Zuid-Holland midden" (www.elkkinddoetmee.nlen via Nationaal Fonds Kinderhulp (https://kinderhulp.nl) zijn mogelijkheden beschikbaar.

Tevens vindt u, door op de link te klikken, een overzicht van alle bijdragen per leerjaar per niveau.

OVERZICHT SCHOOLKOSTEN 2023-2024

TERUG NAAR OUDERS