Absent melden

Als uw zoon/dochter ziek is, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven. U kunt dit via de Somtoday-app doen. 
Ook kunt u dit telefonisch doen. De school is vanaf 07.30 uur telefonisch bereikbaar. 
 Zodra uw zoon/dochter  weer naar school komt, kunt u het briefje 'kennisgeving van afwezigheid' meegeven. Uw kind levert deze in de brievenbus in de centrale hal in. De ziekmelding is hiermee afgehandeld.

Word een leerling tijdens de les ziek, dan moet hij of zij zich met een briefje van de leerlingcoördinator, en bij diens afwezigheid van de docent, afmelden bij de receptie. De receptionist telefoneert met de ouders of verzorgers en kondigt de thuiskomst van hun zoon of dochter aan.

Voor verlof wegens een bezoek aan bijvoorbeeld een arts of tandarts moet de leerlingcoördinator toestemming geven. Voor deze aanvraag dient u het aanvraagformulier voor verlof, bij voorkeur geruime tijd van tevoren, door uw kind in te laten leveren in de brievenbus in de centrale hal.
Het briefje ‘kennisgeving van afwezigheid’ en het ‘verzoek voor bezoek huisarts, tandarts e.d.’ zijn op het ouderportaal te downloaden.

Ongeoorloofd verzuim

De school is verplicht altijd de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.

Te laat komen
Te laat komen is naast een schoolovertreding ook een overtreding van de leerplichtwet. Als een leerling zonder geldige reden te laat komt, dan dient de leerling terug te komen. Binnen de thuisbases zijn hierover afspraken gemaakt. Dit gebeurt in de meeste gevallen dezelfde of de volgende schooldag. Komt de leerling de gemaakte afspraak niet na, dan legt de leerlingcoördinator een sanctie op.

Als een leerling gedurende een schooljaar 12 keer te laat komt, zijn wij als school verplicht hiervan melding te maken bij Leerplicht. Uw zoon of dochter kan vervolgens worden opgeroepen door de leerplichtambtenaar en uiteindelijk zelfs geverbaliseerd worden.

 

 

Bijzonder verlof

Met enige regelmaat krijgen wij verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties. Wij mogen daar alleen toestemming voor geven als er sprake is van andere gewichtige omstandigheden die genoemd staan in de leerplichtwet.
Voor het aanvragen van bijzonder verlof voor bijvoorbeeld het bijwonen van een bruiloft of het aanvragen van meerdaags verlof, moet de ouder een aanvraagformulier van de afdeling Leerpicht van de gemeente invullen en inleveren bij de teamleider van uw zoon/dochter. Het formulier is te verkrijgen bij de administratie van de school. De directeur van de school neemt een besluit over de aanvraag en brengt de ouder hiervan schriftelijk op de hoogte. Een kopie van de aanvraag wordt naar de leerplichtambtenaar gestuurd.

Hieronder kunt u lezen onder welke voorwaarden de wet verlof toestaat:
Bijzonder verlof mag:

  •  slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
  •  niet langer duren dan tien schooldagen;
  •  niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
  • als er sprake is van een gewichtige omstandigheid, zoals omschreven in de leerplichtwet.

Geen redenen voor verlof zijn bijvoorbeeld:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • goedkope tickets in het laagseizoen;
  • vakantiespreiding in den lande;
  • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

TERUG NAAR OUDERS