Medezeggenschap

 

Ook in het onderwijs bestaat een orgaan voor inspraak: de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn de belangengroepen die in de school aanwezig zijn, vertegenwoordigd. In overeenstemming met de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vindt voor de Scholengroep Penta de medezeggenschap plaats in de Penta medezeggenschapsraad (PMR).

Voor de hele Vereniging van CVO is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Om te kunnen meepraten, adviseren en meebeslissen over aangelegenheden die specifiek zijn voor onze vestiging De Oude Maas, is er ook een MR ingesteld. De werkwijze is vastgelegd in een convenant met het bevoegd gezag.

In de MR zitten vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en (binnenkort ook) leerlingen. De taak van de MR is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. In de toekomst worden er een aantal taken belangrijker. Te denken valt aan de vrijwillige ouderbijdrage, de roostervrije dagen, maar ook het meedenken over het verbeteren van de school en leeromgeving. Gelet op het aantal leerlingen bestaat de MR uit 10 leden, waarvan de helft personeelsleden. De overige leden vertegenwoordigen de ouders/verzorgers samen met de leerlingen.

Vanuit de MR is er een vertegenwoordiging naar de overkoepelende medezeggenschapsraad (PMR) van de scholengroep Penta.

Als een ouder of leerling weggaat (bijv. na het slagen van zijn/haar kind) uit de MR dan zijn er verkiezingen. Kandidaten dienen bereid te zijn hun taken in de raad te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstellingen van de vereniging CVO.

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft voor de MR kunt u een e-mail sturen naar om@penta.nl met als onderwerp 'MR'.

Mocht u interesse hebben om een vergadering van de MR bij te wonen, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar om@penta.nl met als onderwerp ‘MR bijwonen’. Onderstaand een overzicht van de vergaderdata van 2023-2024, de vergaderingen duren van 19.00 uur tot circa 21.00 uur:

Vergaderdata MR:
03 oktober 2023
12 december 2023
06 februari 2024
09 april 2024
11 juni 2024

Notulen MR:
09 april 2024
11 juni 2024

 

TERUG NAAR OUDERS