Medezeggenschap

 

Ook in het onderwijs bestaat een orgaan voor inspraak: de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn de belangengroepen die in de school aanwezig zijn, vertegenwoordigd. In overeenstemming met de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vindt voor de Scholengroep Penta de medezeggenschap plaats in de Penta medezeggenschapsraad (PMR).

Voor de hele Vereniging van CVO is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Om te kunnen meepraten, adviseren en meebeslissen over aangelegenheden die specifiek zijn voor onze vestiging De Oude Maas, is er ook een deelraad ingesteld. De werkwijze is vastgelegd in een convenant met het bevoegd gezag.

In de deelraad zitten vertegenwoordigers van personeel en ouders/verzorgers. De taak van de deelraad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. In de toekomst worden er een aantal taken belangrijker. Te denken valt aan de vrijwillige ouderbijdrage, de roostervrije dagen, maar ook het meedenken over het verbeteren van de school en leeromgeving. Gelet op het aantal leerlingen bestaat de deelraad uit 10 leden, waarvan de helft personeelsleden. De overige leden vertegenwoordigen de ouders/verzorgers.

Vanuit de deelraad is er een vertegenwoordiging naar de overkoepelende medezeggenschapsraad (PMR) van de scholengroep Penta.

Als een ouder weggaat (bijv. na het slagen van zijn/haar kind) uit de deelraad dan zijn er verkiezingen. Kandidaten dienen bereid te zijn hun taken in de raad te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstellingen van de vereniging CVO.

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft voor de deelraad kunt u een e-mail sturen naar om@penta.nl met als onderwerp 'deelraad'.

TERUG NAAR OUDERS