Schoolregels


LEEFREGELS BINNEN DE SCHOOL

Om een school goed te laten functioneren, moeten we een aantal afspraken maken. Die afspraken noemen we leefregels. Het is immers pas echt veilig en fijn als een ieder van ons zich medeverantwoordelijk voelt voor elkaar en voor de gebouwen. Laten we er met z’n allen voor zorgen, dat iedereen met plezier naar school gaat.

Algemeen
Je behoort op de hoogte te zijn van de inhoud van de schoolgids van onze school en kan daarop aangesproken worden.

Aanvang lessen en lestijden
Om 07.30 uur gaan de deuren van het gebouw open en om 08.10 uur, als de eerste bel gaat, ga je naar je lokaal. Om 08.15 uur, bij de tweede bel, ben je in het lokaal waar je les hebt.

Je bent alle dagen van 08.15 tot 16.00 uur voor de school beschikbaar, ook al is je rooster anders. Dat wil niet zeggen dat je buiten je lestijd mag rondhangen op school. Maak er een gewoonte van dat je niet eerder dan een kwartier voor aanvang van je eerste les op school bent en ga na je lesdag direct naar huis. Als je je niet aan deze regel houdt, kun je daarop aangesproken worden. Eventueel volgen er maatregelen.  

Te laat
Als je te laat komt, ga je snel naar het lokaal waar je les hebt. De docent waarvan je les hebt, maakt hier melding van. Je bent zelf mede verantwoordelijk dat je te laat gemeld wordt. Wordt er namelijk geen melding van gemaakt, dan sta je voor dat lesuur als absent te boek. Je teamleider kan dan vermoeden dat er sprake is van spijbelen. Een verstandige leerling zal de docent dus helpen herinneren aan het wijzigen van de absentiemelding in een te laat melding.
Bij regelmatig te laat komen moeten we je naam doorgeven aan de leerplichtambtenaar.
Tijdens het leswisselen moet je je zo snel mogelijk naar het volgende lokaal begeven.

Absentie
Als je verhinderd bent de lessen te volgen moeten je ouders of verzorgers voor aanvang van de les telefonisch de school daarvan in kennis stellen. Na terugkomst op school stop je het verzuimbriefje van de periode dat je ziek was in de brievenbus van de administratie.
Zit je in leerjaar 4, dan moeten je ouders of verzorgers in verband met belangrijke examenmomenten (schoolexamen, examen etc.) je elke dag opnieuw absent melden.
Word je tijdens de les ziek, dan moet je je met een briefje van de docent afmelden bij de receptie en je ouders laten bellen of je thuis gekomen bent.

Als je om een andere reden dan ziekte de lessen moet verzuimen, moet eerst de teamleider hiervoor toestemming hebben gegeven. Het briefje met de verzuimaanvraag moet daarom bij de teamleider worden ingeleverd. Probeer afspraken met je huisarts, tandarts, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Dagopening
De dag wordt begonnen met een korte dagopening, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode ‘Oase’. Dit hoort bij onze school en we verwachten dat je hiervoor het nodige respect kan opbrengen.

Pauze
Je kunt de pauzes doorbrengen in de centrale hal, de aula en op het buitenplein. Houd het gebouw en de omgeving schoon en gebruik de daarvoor bestemde bakken. Na elke pauze moeten jullie zelf de aula en gangen opruimen volgens het corveerooster dat iedere week bekend wordt gemaakt. Tijdens tussenuren mag je in de aula en buiten op het schoolterrein. Je mag dus niet in de centrale hal blijven.

Roken & energydrankjes
Voor alle leerlingen geldt een rookverbod op het hele schoolterrein. Ook is het niet toegestaan energydrankjes mee naar school te nemen.

Monitor
Kijk regelmatig op de monitor, zeker bij het verlaten van het gebouw na je laatste les. Daarop staan bijv. oproepen voor leerlingen.

Roosterwijzigingen (ook op internet)
De roosterwijzigingen, die in de somtoday-app staan, volg je nauwkeurig. Als je docent enkele minuten na het begin van de les niet bij het lokaal is, gaat één leerling van de klas informeren bij de teamleider. De roosterwijzigingen zijn te vinden in de somtoday-app.

Fietsenplein
Fietsen horen in de daarvoor bestemde rekken, dus niet tegen het hek, een boom of het schoolgebouw. Bromfietsen zet je op het daarvoor bestemde gedeelte van het plein. Zet je brommer af zodra je op het terrein van de school komt. Je mag op het plein niet fietsen. Blijf er niet langer dan noodzakelijk is en kom niet aan een (brom)fiets van een ander.

Schoolpas
Je bent in het bezit van een schoolpasje. Zorg ervoor dat je die altijd bij je hebt, ook bij de buitenroosteractiviteiten. Het personeel van de school kan altijd om het pasje vragen en eventueel het schoolpasje innemen. De schoolpas moet altijd goed leesbaar zijn en als die scheurt of gebogen wordt, moet er een nieuwe pas worden aangeschaft. De kosten hiervoor zijn € 10,00.

Toiletten
Alleen tijdens leswisselingen en pauzes kun je gebruik maken van de toiletten; dus niet tijdens de lessen. Zorg ervoor dat de toiletten schoon blijven. Dit is in jullie eigen belang.

Jassen
Je kunt je jas in het garderobekastje leggen of aan de kapstok bij het lokaal hangen of meenemen in een tasje in het lokaal. De jassen worden dus niet over de rugleuning van de stoel gehangen. Je doet in elk geval je jas uit voor je het lokaal binnengaat.

Kluisjes     
Als je beschikt over een eigen kluisje, kun je dat gebruiken om een jas, gymkleding, overall/stofjas, tas, eventueel een onderdeel van een werkstuk of andere zaken in op te bergen.

Waardevolle spullen
Je kan kostbare spullen beter thuislaten. Ze kunnen dan op school niet kwijtraken. Neem je kostbare spullen toch mee naar school, dan ben je zelf verantwoordelijk. Eventuele schade wordt niet vergoed.

Lift
Je mag alleen van de lift gebruik maken als je in het bezit bent van een liftpas. Deze wordt alleen in bijzondere gevallen verstrekt door één van de teamleiders.

Petten en hoodies
Petten en hoodies (capuchon) zijn niet toegestaan. De petten moeten in het leerlingenkluisje worden bewaard en mogen niet meegenomen worden in de school. De capuchons van hoodies mogen niet over het hoofd gedragen worden.

Mobiele telefoons
Je mag geen mobiele telefoon, smartphone, tablet en dergelijke gebruiken in de thuisbases en de overige leslokalen. De apparaten staan uit en zijn opgeborgen. Alleen als de docent uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven, mag je ten behoeve van lesdoeleinden tijdens de les gebruik maken van een mobiele telefoon, smartphone of tablet.
Bij overtreding geldt de volgende maatregel: bij de eerste keer wordt het apparaat in beslag genomen en kun je het na het laatste lesuur van de lesdag ophalen bij je teamleider. Bij een volgende keer wordt het apparaat slechts teruggegeven nadat je ouders/verzorgers contact hebben opgenomen met de teamleider.
Het is verboden te fotograferen, te filmen of geluidsopnames te maken zowel in en om de school als tijdens schoolactiviteiten buiten het schoolterrein, tenzij hier uitdrukkelijk opdracht voor gegeven is.
Het gebruik van mobiele telefoons, smartphones, tablets en dergelijke mag nooit en nergens hinderlijk zijn voor anderen.

Viltstiften en laserpennen
Het gebruik van dikke viltstiften is verboden.
Laserpennen zijn – vanwege het oogletsel dat zij kunnen aanrichten – verboden.

Lokaal opruimen
Aan het eind van de les zorg je ervoor dat je het lokaal netjes achterlaat. Soms moet je na de laatste les de stoelen op de tafels zetten en het lokaal aanvegen.

School en buurt
Het schoolgebouw ligt in een woonwijk; bezorg de bewoners zo weinig mogelijk overlast. Kom niet op plaatsen die niet voor jou bedoeld zijn.

Schade
Als je schade veroorzaakt, wordt deze op jou of je ouders verhaald. De school is niet aansprakelijk voor schade die jullie aan elkaars eigendommen veroorzaken.

Naleven van de schoolregels
Als je bij herhaling duidelijk laat zien dat je je niet aan de leefregels van onze school wilt houden, word je door de directie geschorst of in bepaalde gevallen verwijderd.