Ouderbijdrage
 

De school is een gesubsidieerde instelling. De kosten voor het gewone lesprogramma worden door het Ministerie van OCW vergoed. Als school willen we echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met deze bijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.

Wettelijke overeenkomst

Sinds het schooljaar 2011-2012 moet voor deze vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst met u als ouder/verzorger worden gesloten. Deze overeenkomst is wettelijk vereist. Met het ondertekenen van deze overeenkomst stemt u in met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
Meer informatie hierover vindt u op het ouderportaal (ouders.penta.nl).

Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Als er problemen zijn met de betaling hiervan zullen wij serieus kijken hoe wij u hierin tegemoet kunnen komen. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing van een gedeelte (reductie) of van de gehele (kwijtschelding) ouderbijdrage aanvragen. Meer informatie vind u hierover in onderstaande link.

Tevens vindt u, door op de tweede link te klikken, een overzicht van alle bijdragen per leerjaar per niveau.