Leerlingbegeleiding
 

De leerlingenzorg op De Oude Maas vormt een integraal onderdeel van het onderwijsleerproces.
De docenten zijn de eerst betrokkenen bij de vormgeving en de uitvoering van de leerlingenzorg.
Hierbij heeft de mentor een spilfunctie. De docenten/mentoren zijn of worden georganiseerd in teams.

Elk team is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en zorg aan de betrokken leerlingen.
In bijzondere gevallen zal specialistische deskundigheid buiten de school gezocht worden, zoals het zorgadviesteam, het schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg etc.

In het onderwijs-zorgboek: met zorg gegeven, is de zorgstructuur binnen De Oude Maas beschreven.

In het schoolondersteuningsprofiel is de ondersteuning opgenomen, die de school biedt en geeft de school aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel zijn ook de arrangementen opgenomen die worden aangeboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Op De Oude Maas proberen wij het pesten op diverse manieren tegen te gaan. Het pestprotocol is gericht op de preventie, signalering en begeleiding bij pesten. Het protocol richt zich zowel op kinderen die gepest worden als op de kinderen die pesten. Het hele team heeft een taak bij de zorg voor leerlingen die pesten of gepest worden. We werken samen in de gouden driehoek met de leerling en zijn/haar ouders.